Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden JORA – coaching, lichaams- en energiewerk

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 • “Voorwaarden”: Algemene Voorwaarden JORA – coaching, lichaams- en energiewerk
 • “JORA – coaching, lichaams- en energiewerk”: JORA – coaching, lichaams- en energiewerk, gevestigd te Utrecht aan de (3523 HW) Ridderplantsoen 17, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76303578.
 • “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van JORA – coaching, lichaams- en energiewerk wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JORA – coaching, lichaams- en energiewerk en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met JORA – coaching, lichaams- en energiewerk, voor de uitvoering waarvan door JORA – coaching, lichaams- en energiewerk derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. JORA – coaching, lichaams- en energiewerk en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien JORA – coaching, lichaams- en energiewerk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JORA – coaching, lichaams- en energiewerk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien JORA – coaching, lichaams- en energiewerk echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. De behandeling (massage of energiewerk) die u ondergaat, is niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra-indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een behandeling.
 2. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig dit met uw behandelaar te overleggen of u gemasseerd mag worden.
 3. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan JORA – coaching, lichaams- en energiewerk verstrekt, zodat de massage/ behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd kan voeren.
 4. JORA – coaching, lichaams- en energiewerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 5. JORA – coaching, lichaams- en energiewerk is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van JORA – coaching, lichaams- en energiewerk in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 6. Voor zover JORA – coaching, lichaams- en energiewerk, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen JORA – coaching, lichaams- en energiewerk verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van JORA – coaching, lichaams- en energiewerk in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van JORA – coaching, lichaams- en energiewerk beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging van een behandelsessie, cursus of coachingstraject

 1. Kosteloze annulering van een behandelsessie is mogelijk tot uiterlijk 48 uur vóór de afspraak. Bij annulering binnen 48 uur vóór de afspraak zal een bedrag van 50% in rekening worden gebracht.
 2. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag of coachdag wordt 25% van de totale kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag of coachdag wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag of coachdag wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 3. Annulering voor aanvang van de eerste cursus- of coachingsdag door de Klant van de overeengekomen cursus of het coachingstraject geschiedt telefonisch via 06-22293591 of per e-mail: jorareikicoaching@gmail.com
 4. In overleg kan besloten worden om de behandeling of het coachtraject op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de cursusdatum tussen 30 dagen en een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag of coachdag wordt een bedrag van € 35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag of coachdag wordt een bedrag van € 55,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 5. In alle gevallen kan – na toestemming van JORA – coaching, lichaams- en energiewerk – een vervanger worden gestuurd.
 6. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen training of coachtraject tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de training of coachtraject bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door JORA – coaching, lichaams- en energiewerk.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan JORA – coaching, lichaams- en energiewerk of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van JORA – coaching, lichaams- en energiewerk ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JORA – coaching, lichaams- en energiewerk niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De Klant is aan JORA – coaching, lichaams- en energiewerk per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens

 1. De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan JORA – coaching, lichaams- en energiewerk verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van JORA – coaching, lichaams- en energiewerk. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over de producten en diensten van JORA – coaching, lichaams- en energiewerk. De Klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, zoals beschreven in de Privacyverklaring. Dit kan door een mail te sturen naar jorareikicoaching@gmail.com
 2. De Klant en JORA – coaching, lichaams- en energiewerk zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 8. Overige rechten JORA – coaching, lichaams- en energiewerk

 1. In geval van een (ter beoordeling van JORA – coaching, lichaams- en energiewerk) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen training, behoudt JORA – coaching, lichaams- en energiewerk zich het recht voor de betreffende training te laten vervallen cq niet door te laten gaan.
 2. JORA – coaching, lichaams- en energiewerk behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een coachtraject of (online) training wijzigt.
 3. JORA – coaching, lichaams- en energiewerk behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een (online) training of coachtraject geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door JORA – coaching, lichaams- en energiewerk aangeboden diensten.

Artikel 9. Verjaring en verval

 1. Alle rechtsvorderingen jegens JORA – coaching, lichaams- en energiewerk, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JORA – coaching, lichaams- en energiewerk, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft JORA – coaching, lichaams- en energiewerk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11. Overig

 1. Door inschrijving voor een onderdeel van de dienstverlening van JORA – coaching, lichaams- en energiewerk gaat de deelnemer akkoord met deze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van JORA – coaching, lichaams- en energiewerk.